Uvjeti korištenja mobilne aplikacije di-go professional

UVOD

Ovaj dokument određuje uvjete i pravila korištenja mobilne aplikacije ‘di-go professional’ (u daljnjem tekstu Aplikacija) koja se instalira na mobilne uređaje putem Google Play Storea ili iTunes Apple Storea.

Aplikacija je vlasništvo tvrtke Kvasac d.o.o., Prudnička 98, Prudnice, 10291 Prigorje Brdovečko, Hrvatska, OIB 77582119673 (u daljnjem tekstu di-go). U slučaju bilo kakve nejasnoće ili druge potrebe vezano za korištenje Aplikacije ili za ove Uvjete korištenja moguće je kontaktirati di-go na adresu e-pošte kvasac@lesaffre.hr.

Aplikaciju mogu koristiti svi koji je instaliraju (u daljnjem tekstu Korisnici). Instaliranjem Aplikacije Korisnici prihvaćaju ove Uvjete korištenja.

SADRŽAJI U APLIKACIJI, KORIŠTENJE I ODGOVORNOST

U Aplikaciji sadržaje objavljuje di-go. Sadržaji uključuju tekstove, fotografije, video klipove, kratke poruke, komentare, poveznice i sve druge vrste sadržaja čije objavljivanje omogućuje funkcionalnost Aplikacije.

Sadržaji koje objavljuje di-go su ili vlasništvo di-ga ili di-go za njihovo korištenje ima dozvolu vlasnika. Te sadržaje je dozvoljeno koristiti u osobne svrhe i u svrhu promocije Aplikacije, uz obavezno navođenje poveznice prema izvoru sadržaja u Aplikaciji. Za korištenje sadržaja u druge svrhe potrebno je dobiti dozvolu vlasnika (di-ga ili trećih strana).

REGISTRACIJA KORISNIKA I ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Određena funkcionalnost Aplikacije rezervirana je za Aplikaciju i Korisnike koji izvrše proces registracije (u daljnjem tekstu Registrirani Korisnici).

Proces registracije uključuje prikupljanje i korištenje određenih osobnih podataka. Prikupljaju se sljedeći podaci:

 • OIB (porezni broj).
 • Naziv tvrtke.
 • Ime i prezime.
 • Adresa e-pošte.
 • Broj telefona.
 • Poštanska adresa.
 • Poštanski broj.
 • Grad.

Podaci prikupljeni u procesu registracije koristit će se za:

 • Analizu i statistiku Aplikacije i povezivanje podataka s podacima prikupljenim u drugim alatima.
 • Kontaktiranje Registriranih Korisnika vezano za promotivne akcije i druge svrhe.

Podaci prikupljeni u procesu registracije neće se koristiti ni za koju drugu svrhu osim gore navedenih.

di-go poduzima, u mjeri u kojoj su mu dostupni, sve korake da onemogući neovlašten pristup osobnim podacima Registriranih Korisnika. Ukoliko se ipak dogodi neovlašten pristup osobnim podacima Registriranih Korisnika, a da to nije posljedica nemarnog rukovanja ili grube greške di-ga ili njegovih zaposlenika, di-go nema nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koju pristup podacima može nanijeti Registriranim Korisnicima ili trećim stranama.

Podaci prikupljeni u procesu registracije bit će sačuvani u Aplikaciji dok god je Aplikacija aktivna ili dok di-go ne odluči drugačije.

Aplikacija za potrebe analitike i boljeg funkcioniranja koristi cookie-je (skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator).

Za pristup Aplikaciji Registrirani Korisnici upisuju adresu e-pošte i lozinku. Lozinku Registrirani Korisnik mora čuvati. U slučaju gubitka lozinke, di-go će pokušati omogućiti (bez garancije) ponovni pristup Registriranom Korisniku kroz proces kreiranja nove lozinke.

Registrirani Korisnici dobivaju sljedeće dodatne mogućnosti (u odnosu na Korisnike koji nisu registrirani):

 • Pristup recepturama.
 • Druge mogućnosti koje će biti objašnjene u Aplikaciji.

di-go zadržava pravo mijenjanja, dodavanja ili oduzimanja mogućnosti za Registrirane Korisnike bez prethodne najave. Sve promjene bit će objavljene u ovim Uvjetima korištenja na web adresi http://www.lesaffre.hr/uvjeti-koristenja-mobilne-aplikacije-di-go-professional/.

di-go može, prema vlastitom nahođenju, a posebno u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja od strane Registriranog Korisnika, trenutno onemogućiti, trajno onemogućiti ili trajno obrisati račun Registriranog Korisnika.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

di-go će, u najvećoj mogućoj mjeri, osigurati dostupnost sadržaja Aplikacije i ukupne funkcionalnosti Aplikacije. U situacijama u kojima zbog bilo kojeg razloga Aplikacija ili neki dio njene funkcionalnosti ne bude dostupan ili neki dio funkcionalnosti bude nepravilno funkcionirao, di-go i svi njegovi zaposlenici i partneri ne snose nikakvu odgovornost prema Korisnicima ili trećim stranama zbog bilo kakve potencijalne štete koju je navedena nedostupnost ili nepravilnost uzrokovala.

di-go i svi njegovi zaposlenici i partneri ne snose nikakvu odgovornost za štetu koju je svojim postupanjem ili korištenjem Aplikacije Korisnik uzrokovao drugim Korisnicima ili trećim stranama, već svu odgovornost snosi Korisnik koji je štetu uzrokovao.

ZAVRŠNE ODREDBE

Za sva pitanja vezano za Stranicu i njeno korištenje moguće je kontaktirati di-go na adresu e-pošte kvasac@lesaffre.hr.

di-go zadržava pravo promjene uvjeta korištenja Aplikacije bez prethodne najave. Sve promjene bit će objavljene u ovim Uvjetima korištenja na web adresi http://www.lesaffre.hr/uvjeti-koristenja-mobilne-aplikacije-di-go-professional/.

Za sva pitanja koja nisu pokrivena ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se zakoni i propisi Republike Hrvatske. Za sve sporove nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.