Zaštita privatnosti

Ovaj dokument određuje uvjete i pravila prikupljanja i korištenja osobnih podataka na web stranici ‘Lesaffre Adriatic’ (u daljnjem tekstu Stranica) kojoj se pristupa preko adrese www.lesaffre.hr.

 

 

Stranica ima dvije kontakt forme, jednu za općenite upite i drugu za slanje molbi za posao. U tim kontakt formama prikupljaju se sljedeći osobni podaci: ime, prezime, adresa e-pošte, poštanska adresa, broj telefona, IP adresa. Navedeni podaci spremaju se u bazu podataka i koristit će se isključivo u svrhu za koju su poslani – kontaktiranje korisnika vezano za općenite upite i zapošljavanje. IP adresa služi samo za dokazivanje pristanka na spremanje podataka. Podaci će biti spremljeni u bazi podataka dok god Stranica smatra da postoji potreba.

 

Treće strane

 

Vlasnik Stranice u razvoju i održavanju Stranice koristi usluge vanjskih suradnika: IT Market (politika privatnosti), Orbis d.o.o. (politika privatnosti).

Općenito

 

Za sva pitanja vezano za Stranicu i ova Pravila zaštite privatnosti moguće je kontaktirati vlasnika Stranice na adresu e-pošte info.hr@lesaffre.com.

Vlasnik Stranice zadržava pravo promjene pravila zaštite privatnosti bez prethodne najave. Sve promjene bit će objavljene u ovim Pravilima zaštite privatnosti na web adresi Stranice.

Za sva pitanja koja nisu pokrivena ovim Pravilima zaštite privatnosti primjenjuju se zakoni i propisi Republike Hrvatske. Za sve sporove nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.